Sunday, January 2, 2011

Da Khar Kuss Bachiya Da Darta Cha DarOgh Wele De

Yo Hindu PukhtOn Ta We Tasu Da Hare Khabare Na Makhke Kanzal Kawe??

PukhtOn Warta We:


Da Khar Kuss Bachiya Da Darta Cha DarOgh Wele De..:-D

No comments:

Post a Comment